Latest Entries »

Rüyada Evliya Görmek

Velîler Allah’ın dostlarıdır. Rüyada onlardan birini görmek, kalb safâsı ve dinde kuvvete  delâlet eder. Evliyanın kendisine bir şey verdiğini görmek, helâl ve temiz rızka, rahmet ve berekete işarettir.

Meşhur  bir  Veliyi  rüyada  güler  bir  halde  görmek,  dünya  ve  âhiret  saadetine  ve hayırların  kabulüne  delâlet  eder.  Bir  velinin  eteğine  tutunup  onunla  yürüdüğünü görmek, sünnet üzere amel etmeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

Reklamlar

Biliyorsunuz ki, Hazret-i Eyyûb sabır kahramanı bir Peygamberdir. Onun  başına  nice  felâketler  ve  belalar  gelmiş,  fakat  o  hepsine  sabretmişti.  Bu sebeple rüyada Hazret-i  Eyyûb  (a.s) görmek, musibetlere, belâlara, ehlin, malın, evlâdın  ve  daha  nice  şeylerin  kaybolmasına  ve  bunlara  da  sabır  ile  tahammül edeceğine alâmettir.

Yine o mübarek peygamberi görmek, mal ve çocukların elden çıkmasına delâlet eder. Hasta bir adamın Eyyûb (a.s) görmesi, hastalıktan kurtulup selâmete ermeye işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada Hazret-i Eyyûb’u gören kimseye bela ve musibetler isabet eder. Dostlarından ayrılır ve devasız derde duçar olur. Sonra da bunların hepsinden kurtulup selâmet bulur.

Rüyada ezan okuduğunu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tâbir olunur. Ve o kimse hacca gider. Bazı kere de ezan görmek, hârb ve cenk için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delâlet eder.
Yine rüyada ezan okumak, makam ve derecenin yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek doğru habere, bekâr için de evlenmeye delâlet eder.

Fihrist’e dön

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Ezan rüyası şu şekilde tâbir olunur:

a) Hac ibadeti,
b) Doğru ve Hak söz, c) İş,
d) Ulûvv-i Kadr, e) Risayet,
f) Ölüm, g) İflâs,
h) Hıyanet,
i) Tecessüs (Bir şeyin iç yüzünü araştırma), j) Kıllet-i din (az din) ve nifak…

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada ezan okumak veya okunduğunu görmek, duâ, iyilik, tâat, hayır, şeytan şerrinden emin olmak ve kurtuluş ile tâbir olunur. Ezan okunması lâyık olmayan bir mekânda ezan okumak hayır değildir. Bu rüya, cünüb ve bunun gibi bir hâlin meydana gelmesine işarettir.

İbn-i  Fuzâle  demiştir  ki:  At  veya  başka  hayvan  üzerinde  ezan  okumak  veya okunduğunu   görmek,  sefere,  gemi  üzerinde  ezan  okumak,  umurunda  suhulet husulüne delâlet eder.

Rüyada yüksek bir dağ üzerinde ezan okuduğunu görmek, büyük ve kadri yüce bir zat hakkında doğru söz söylemeğe, minarede ezan okumak, yolculuğa ve selâmetle geri  dönmeye  ve  muradının  incisini  elde  etmeye  alâmettir.  Yine  rüyada  ezanı dinlediğini    görmek,    namaza    devama,    ikamet    sesini    işitmek    hayırlı    işlerde muvaffakiyete delâlet eder.

Rüyada  çocukların  ezan  okuduğunu  görmek,  o  mahallin  cahiller  ve  bidat  ehli tarafından istila edilmesine işarettir. Sokak ve çarşılarda ezanın okunduğunu görmek, temiz bir yaşayış ve güzel bir geçim ile tâbir olunur.

Bir  kimsenin  semada  ezan  okuduğunu  ve  insanların  da  kendisini  dinlediklerini görmesi, beşeriyeti Hak ve hayra davet etmeye alâmettir. Yine bir adam iki kere peş peşe ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, bu rüya, hac ve umre ile tâbir olunur ve o kişi Allah’ın izniyle hacca gider.

Kendi evinin üstünde ezan okuduğunu görmek, eğer hanımı varsa hanımın vefatına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada Kabe üzerinde ezan okuduğunu gören ehl-i bidat olur ve sahabiler  hakkında  kötü  söz  söyler.  Yüzükoyun  ezan  okuduğunu  gören  kişinin zevcesi halk arasında  koğuculuk yaparak onları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekâr ise evlenir.

Bir kimsenin rüyada Allahü Teâlâ’yı zikretmesi, münacat ve tevhid ezberlemesi,  Peygamber-i  Zîşân  hakkındaki  kaside  ve  na’tları  zihninde  tutması, sapıklıktan  hidâyete,   kıtlıktan   bolluğa,  üzüntü  ve  sıkıntıdan  sürür  ve  neşeye kavuşmağa delâlet eder.

Yine rüyada Yüce Allah’ı takdis etmek, şevk ve vecd veren bir sesle kasideleri ve mezkûr  medhiyeleri okuduğunu görmek, şan ve şöhrete nail olmaya delâlet eder. Allah’ı zikretmek elbette  en büyük ibadettir hükmü gereğince, büyük bir nimete de işarettir…

Peygamber-i  Zîşan  efendilerimizi  görmek,  devletin  ve  saadetin  en büyüğüdür. Bu sebeple rüyada büyük peygamberlerden birini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder ve o kişi umduğuna nail olur.

İbn-i  Sîrîn  (rh.a)  demiştir  ki:  Rüyada  Ulûl’âzîm  Peygamberleri  görmek,  izzet  ve şerefe, sair enbiyayı görmek, zafer ve nusrete, din kuvvetine ve emaneti yerine tevdi etmeye delâlet eder.

Kirmanî de şöyle demektedir:
– Bir nebiyi ferah ve sürür halinde ve güler yüzle görmek, izzet ve gayrete ve zafere delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, şu
şekilde tâbir olunur:

a) Rahmet, b) Nimet,
c) İzzet,
d) Ulûvv-i Kadr, e) Devlet,
f) Zafer,
g) Saadet ve riyaset, h) İslâmda kuvvet,
i) Dünya ve âhirette hayır ve rahat…

Rüyada peygamberlerden biri ile kavga ettiğini görmek, betbahtlık alâmetidir ve o kişi sünnetten yüz çevirip bidat ehli olur.

Bir kimsenin rüyada enbiyaya mahsus elbiseyi giydiğini görmesi, din ve dünyada iyiliğe, kendisinin nebi olduğunu görmek, şehiden vefat etmeye delâlet eder,

Rüyada Ezgi

Bir kimsenin rüyada ezgi söylediğini görmesi, bâtıl söze ve musibete işarettir. Eğer  söyleyenin  sesi  güzel  ise  faydalı  ticarete,  güzel  değilse  zararlı  bir  ticarete alâmettir.

Rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görmek, miskinlik ve zillete delâlet eder. Yine rüyada ezgi ve şarkı söylemek, şer, kötülük ve münakşaya delâlet eder.

Rüyada yolda  gittiğini  ve  ahenkli  bir  şekilde  ezgi  söylediğini  görmek,  müstesna. Çünkü bu  rüya,  rüya sahibi için hayırdır. Yollarda güzel şeyler söyleyerek gitmek adettir ve sevinç işaretidir.

Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve fenne delâlet  eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve afiyet’e işarettir.

Asi ve  günahkar  bir  adamın  rüyada  alim  görmesi,  tevbe  ve  istiğfara  ve  Allahü Teâlâ’ya  yönelmeye delâlet eder. Cahil birinin bu rüyayı görmesi, hidayet ile tâbir olunur.

Şafiî mezhebinde bir adam başka bir mezhebe geçtiğini görse, dinde ruhsat tarafına gitmeye  işarettir.  Veya birisinden ödünç bir şey alır. Yahud ahd ve vadini yerine getirmekten usanır ve bıkar.

Rüyada Fâtiha-i şerifeyi okuduğunu veya okunduğunu görmek, güç işlerin kolay olmasına, hayır ve be rekete, bol rızka, duanın kabulüne, ferah ve sürura delâlet eder.

Bir kişinin rüyada fakir görmesi, ızdırap veren yoksulluğa işarettir.

Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginliğe alâmettir. Bir kimse rüyada fakir olduğunu görse:
“- Rabbim, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.” (Kasas, 24) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o zatın eline çok mal ve yemek geçer. Yine rüyada fakirlik görmek, dinde salâha ve hâlinde sebat ve devama delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, çok yemeğe ve berektli rızka delâlet eder. Bir zenginin rüyada fakirliğe duçar olduğunu görmesi, malının ve zenginliğinin artacağına  delâlet eder. Tüccarın aynı rüyayı görmesi halinde, durum yine de öyledir.

Bir kimsenin rüyada fakir olduğunu ve insanlardan dilendiğini görmesi, çok çok duâ etmeye  işarettir.  Çünkü  dilenenler  çok  duâ  ederler.  Rüyada  bir  yerde  dilencinin görülmesi, o mahalde bir zenginin vefatına ve oradan çıkacak sadakaya alâmettir.

Rüyada dilendiğini ve kendisine de istenilen şeylerin verildiğini görmek, hiç zahmet çekmeden kazanılacak mala delâlet eder. Zira dilencilik sermayesiz bir kazançtır. Denilmiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, hayır ve menfaat ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada fukara ve salih kullara hizmet etmek, onlar için  tevazu  göstermek,  onların  emrine  uyarak  yanlarında  durmak  hâlini  görmesi, Allahü Teâlâ indinde çok nasib ve güzel ölüme ve sâlihlerle arkadaş olmaya delâlet eder. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir.